Dergi Kategorileri
AÇIK OTURUM
AÇIKLAMA
ANALİZ
ARAŞTIRMA-İNCELEME
AYIN İÇİNDEN
AYIN KONUSU
BASIN TOPLANTISI
BASINDA DİN DİYANET
BAŞYAZI
BELGESEL
BİLİM
BİR AYET BİR YORUM
BİR HADİS BİR YORUM
CAMİLERİMİZ
DEĞERLENDİRME
DENEME
DİN GÖREVLİSİNİN HATIRA DEFTERİNDEN
DİN VE AHLAK
DİN VE BİLİM
DİN VE ÇEVRE
DİN VE EĞİTİM
DİN VE KÜLTÜR
DİN VE SAĞLIK
DİN VE SOSYAL HAYAT
DİN VE TARİH
DİN VE TOPLUM
DİN-DÜŞÜNCE-YORUM
DÜNDEN BUGÜNE
EDEBİYAT
EDİTÖRDEN
EKONOMİ
ELEŞTİRİ
FIKIH KÖŞESİ
GEÇMİŞ ZAMAN OLUR Kİ
GEZİ
GÜNDEM
GÜNDEMİN İÇİNDEN
GÜNÜN İÇİNDEN
HABERLER
HAYATIN İÇİNDEN
HUTBE
İNANÇ VE İNSAN
İNSAN VE HAYAT
İZLENİM
KADIN VE AİLE
KAİNATIN DİLİNDEN
KAPAK GÜNDEM
KİTAP TANITIMI
KONFERANSLAR
KÜLTÜR
KÜLTÜR VE SANAT
KÜLTÜR VE TOPLUM
KÜRSÜDEN
MERHABA
MÜFTÜLÜKLERDEN
NOSTALJİ
ÖRNEK HAYAT
ÖRNEK VAAZ
PORTRE
RÖPORTAJ
SAĞLIK
ŞİİR
SÖYLEŞİ
SÖZÜN ÖZÜ-BERCESTE BEYİTLER
TANITIM
TARİH
TOPLANTI
TOPLUM
TOPLUM VE AHLAK
TOPLUM VE BİLİM
VATAN SEVGİSİ
YARIŞMA
ZİYARET
Dergi Sayıları
Diyanet Dergisi >> 245. Sayı >> EDİTÖRDEN >> Editörden

Editörden

Değerler, davranışlarımıza yön veren, kişilik ve karakter bütünlü-
ğümüzün kazanılmasına yardımcı olan önemli ölçütlerdir. Hayat
değerlerle anlam kazanır. Değerler bireysel tutum ve davranışla-
rımızı etkilediği gibi toplumsal hayatımızı da etkiler ve yön verir.
Değerler sayesinde, düşünce ve davranışlarımızda tutarlılık kaza-
nır, istikrarlı ve düzenli bir hayata kavuşuruz.

Bugün özümüzde sahip olduğumuz ve sürekli canlı tutma ihtiya-
cını hissettiğimiz değerler, iç dünyamızdan ve dışarıdan gelen çe-
şitli olumsuz etkiler karşısında gerekli direnci gösterememekte ve
erozyona uğramaktadır. Bunun sonucu olarak da suç oranları art-
makta, kimlik bunalımları ve yozlaşmalar yaşanmakta, uluslar ara-
sı ölçekte hissettiğimiz, yakın çevremizde yoğunlaştığı için de ayrı
bir kaygı duyduğumuz adaletsizlikler, şiddet ve terör geleceğe
olan umutlarımızı tüketmektedir. Değer yüklü olmayan hayat, in-
sicamını ve anlamını kaybeder. Bu yüzden insanın, hayatını şekil-
lendiren ve anlam katan değerler sistemine sahip çıkması olduk-
ça önemlidir.

Taklit, ilgisizlik, önemsememe, bilinçsizce yönelişler değerlerin
yozlaşma ve aşınma sebepleri arasında sayılabilir. Dinî, ahlaki ve
kültürel değerlerden uzaklaşma, bireysel huzursuzluğu meydana
getirdiği gibi, toplumsal çözülmeyi de beraberinde getirmektedir.

Bu sebeple değerlerimizin sürekli canlı tutulması ve korunması ge-
rekir. Unutulan ve kaybolmaya yüz tutan değerler ise gerektiğin-
de yeniden yorumlanarak hayatın içine katılmalı, yaşayarak canlı
tutulmalıdır. Yitirilen değerlerin kaynağını tespit ve gelişen hayata
uygun yeni değerler inşa etmek için de ilahî kitabımız ve sünnet-i
seniyye en temel dayanak noktamız olmalıdır. Çünkü hayatımı-
za yön veren en güçlü değerler manzumesi İslam’da mündemiçtir.

Sevgi, saygı ve fedakârlığın geliştirilmesinde, toplum hayatımızın
ahenkli ve düzenli bir şekilde devam ettirilmesinde, gençlerimizin
ve çocuklarımızın yetiştirilmesinde manevi değerlerimizin katkısı
büyüktür. Değerleri oluşturmak, yaşamak ve yaşatmak ancak eği-
tim ile mümkündür. Değerler salt bilgi ile değil, ancak yaşanılarak
diri tutulur ve gelecek kuşaklara aktarılır.

Değerlerin yaşatılmasında ailenin değer aşılama fonksiyonu da
göz ardı edilmemelidir. Çünkü çocuklar, yetişkinlerin davranışla-
rını doğru olduğu inancıyla bire bir taklit etmekte, ilerleyen yaşla-
rındaki davranışlarını bu örnekler üzerine temellendirmekte, hayat
felsefelerini ve düşünce dünyalarını bunlar üzerine inşa etmekte-
dirler. Aile hayatında ortaya konan yanlış örneklerde çocukların
kişilik ve kimliklerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu neden-
le anne-babalar, değerleri bizzat yaşayarak, çocuklara ve genç ku-
şaklara örnek oluşturma sorumluluklarının bilinciyle hareket et-
melidirler.

Hayatın boşluk kabul etmeyeceği gerçeğinden hareketle, fert ve
toplum olarak huzurlu bir şekilde yaşamamızın temeli olan ve geç-
mişten günümüze süzülerek gelen dinî, ahlaki ve kültürel değer-
lerimizi korumalıyız. Ayrıca çağın ihtiyaçlarını da göz önüne ala-
rak yenilenmesi ve geliştirilmesi gerekenleri yüce dinimizin temel
esasları çerçevesinde geliştirmeli ve toplumumuzun bu değerler
çerçevesinde eğitilmesine katkı sağlamalıyız.

Bu düşüncelerden yola çıkarak hazırlamış olduğumuz “din ve de-
ğerler eğitimi” gündemli sayımızı ilginize sunarken, dergimizde
yer alan yazıların değerlerimiz konusunda toplumumuzda yeni bir
farkındalık oluşturmasını diliyorum.

Dr. Yüksel Salman247 246 245 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 214 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97