Dergi Kategorileri
AÇIK OTURUM
AÇIKLAMA
ANALİZ
ARAŞTIRMA-İNCELEME
AYIN İÇİNDEN
AYIN KONUSU
BASIN TOPLANTISI
BASINDA DİN DİYANET
BAŞYAZI
BELGESEL
BİLİM
BİR AYET BİR YORUM
BİR HADİS BİR YORUM
CAMİLERİMİZ
DEĞERLENDİRME
DENEME
DİN GÖREVLİSİNİN HATIRA DEFTERİNDEN
DİN VE AHLAK
DİN VE BİLİM
DİN VE ÇEVRE
DİN VE EĞİTİM
DİN VE KÜLTÜR
DİN VE SAĞLIK
DİN VE SOSYAL HAYAT
DİN VE TARİH
DİN VE TOPLUM
DİN-DÜŞÜNCE-YORUM
DÜNDEN BUGÜNE
EDEBİYAT
EDİTÖRDEN
EKONOMİ
ELEŞTİRİ
FIKIH KÖŞESİ
GEÇMİŞ ZAMAN OLUR Kİ
GEZİ
GÜNDEM
GÜNDEMİN İÇİNDEN
GÜNÜN İÇİNDEN
HABERLER
HAYATIN İÇİNDEN
HUTBE
İNANÇ VE İNSAN
İNSAN VE HAYAT
İZLENİM
KADIN VE AİLE
KAİNATIN DİLİNDEN
KAPAK GÜNDEM
KİTAP TANITIMI
KONFERANSLAR
KÜLTÜR
KÜLTÜR VE SANAT
KÜLTÜR VE TOPLUM
KÜRSÜDEN
MERHABA
MÜFTÜLÜKLERDEN
NOSTALJİ
ÖRNEK HAYAT
ÖRNEK VAAZ
PORTRE
RÖPORTAJ
SAĞLIK
ŞİİR
SÖYLEŞİ
SÖZÜN ÖZÜ-BERCESTE BEYİTLER
TANITIM
TARİH
TOPLANTI
TOPLUM
TOPLUM VE AHLAK
TOPLUM VE BİLİM
VATAN SEVGİSİ
YARIŞMA
ZİYARET
Dergi Sayıları
Diyanet Dergisi >> 246. Sayı >> KADIN VE AİLE >> Ailede huzurun kaynağı: Açık iletişim

Ailede huzurun kaynağı: Açık iletişim

Huzurlu bir hayat için atılacak doğru adım, başkalarını suçlamak
değil, kendimize çekidüzen vermektir. Sebep ve sonuçları
başkalarında aramak, zafiyet göstergesidir.

Hemen her insan, fani ömrünü geçireceği şu
dünyada sağlıklı, huzurlu, mutlu ve başarı-
lı bir hayat sürmek ister. Bu doğal amacı-
na ulaşmak için çalışır, çabalar ve emeğinin kar-
şılığını almayı bekler. Bu uğurda gücünü, emeği-
ni ve sermayesini sarf eder. Ne var ki kimi zaman
bu yolda akamete uğrandığı da olur. Birçok in-
san, böylesi bir mücadele sonunda sağlıksız, mut-
suz ve umutsuz bir durağa geldiğinde nerede hata
yaptığını sorgulamak yerine, başkalarını suçlama-
yı tercih eder. Oysa sorunun temel sebebi çoğu
zaman bireyin kendisidir. Huzurlu bir hayat için
atılacak doğru adım, başkalarını suçlamak değil,
kendimize çekidüzen vermektir. Sebep ve sonuç-
ları başkalarında aramak, zafiyet göstergesidir.
Hayatı arzu edilir ve her iki dünya için uygun bir
şekilde sürdürebilmek mümkündür. Bunun ger-
çekleşmesi her şeyden önce, bireyin kendisini
kontrol altına almasına, hayatını disipline etmesi-
ne bağlıdır. Sayılabilecek daha birçok etken ara-
sında iletişim becerisi de bireyin ruhi dengesinin
kurulmasında; huzurlu, mutlu, sağlıklı ve başarı-
lı bir hayat sürmesinde önemli etkenlerden birisi
kabul edilmektedir.

Yaratılış gereği olarak insan, birlikte yaşamaya
eğilimli ve hatta zorunludur. Çünkü hayat uzun
ve yorucu bir süreç olduğu için paylaşılması gere-
kir. Bir insan ne kadar güçlü ve iradeli olursa ol-
sun başkalarına ihtiyaç duyar. Birlikte yaşama an-
layışının en temel birimi ailedir. Aile insanın fıtra-
tına uygun bir dayanışma ve paylaşma kurumu-
dur. Bir anlamda aile, enerjinin sinerjiye dönüş-
mesi demektir. Aile bireyleri aile içinde birbirle-
rine güç katarlar.

Aile kavramı, genellikle iki karşı cinsin bir araya
gelmesi olarak tanımlanır. Oysa bir araya gelen
yalnızca iki cins değil; iki farklı aile hatta iki yeni
kültürdür. Bu bakımdan bu farklı unsurların uz-
laşma zemininde yoğrulması gerekir. Temeli sağ-
lam atılan bir aile, geleceğin ve toplumun da en
önemli güvencesidir. Aile içindeki uyum ve uzlaş-
ma doğru ve sağlıklı iletişim yoluyla tesis edilebi-
lir. Eşler arasındaki sağlıklı iletişim, hem kendileri-
nin sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir hayat sürmele-
rinin güvencesi hem de çocukların yetişmesi için
en temel zemindir.

Aile içinde sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir iletişim
sistemi oturtabilmek her şeyden önce, eşler ara-
sındaki saygı, sevgi ve güvene bağlıdır. Aile; gü-
zelliklerin paylaşıldığı, sıkıntıların azaltıldığı, güç-
lüklerin yenildiği tam bir dayanışma kurumudur.
Saygı, sevgi, güven ve hoşgörü çerçevesinde bi-
çimlenen bir ailede iletişim kanalları da açık ise,
sorunlar büyük oranda çözülür. Ailenin en önem-
li mirası olan çocuklar, hayata ailede hazırlanır.
Temel konularla ilgili bilgileri ve tecrübeleri aile-
de edinir. Bunun özünü de aile içi iletişim, yani
yapıcı sohbet oluşturur.

Günün yorgunluğu ile eve dönen aile bireyleri,
yaşadıkları mutlulukları da sıkıntıları da aile için-
de dile getirerek bir sohbet ortamı oluşturabilir-
lerse, sıkıntılar hafifler, başarılar da anlam kaza-
nır. Çünkü bedenin temel gıdaları su, ekmek ise,
huzurlu bir ruhun gıdası da sohbet etmektir. Aile
içinde eşler birbirleriyle uyum içinde güzel soh-
betler edebiliyorlarsa hem kendi gönüllerini do-
yuruyorlar hem de yavruları için en uygun geliş-
me zeminini hazırlıyorlar demektir.

Ailenin bir başka boyutu da temel bir eğitim kuru-
mu olmasıdır. Birçok insan, yalnızca örgün eğitim
kurumlarının eğitim yaptığını düşünür. Oysa dün-
yanın en harika eğitim kurumu ailedir. En harika
eğitmenler de anne ve babalar başta olmak üzere
aile bireyleridir. Çankırı yarenlerine atfedilen gü-
zel bir özlü sözümüz var:

“Kız anadan öğrenir sofra dizmeyi,
Oğul babadan öğrenir, sohbet gezmeyi’’

Aile içinde etkili bir eğitim ortamı oluşturabilmek
ve eğitimin mayasının tutması için gerekli olan en
temel uygulama aile sohbetlerinin sıcak ve sağ-
lıklı bir şekilde yapılmasıdır. Çocuklar, duygusal
ve düşünsel doyumlarını aile içi sohbet ve etkin-
liklerle sağlarlar. Kendilerini doğru ifade etme-
yi, sağlıklı bir aile ortamında öğrenirler. Davranış
modelleri, söz kalıpları genellikle aile içinde kaza-
nılır. Eşler birey olarak kendilerini ne kadar geliş-
tirmişlerse sohbetleri de o kadar güzel ve doyuru-
cu olur. Dolayısıyla eşlerin eğitim, kültür, davranış
vb. yönlerinin güçlü olması gerekir.

Aile içi sohbet ortamları çocukların öz güven ka-
zanmaları için de çok önemlidir. Sohbeti güzel
ailelerde çocuklar kendileri de anne babalarıy-
la ve birbirleri ile nasıl konuşulacağını öğrenirler.
Aileler çocuklarının sohbete katılması için uygun
rahat ortamı sağlarlarsa, hem onları daha yakın-
dan tanımış olur hem de onların kendilerini tanı-
malarına fırsat vermiş olurlar. Sohbet ederken bir-
çok problemin çözümü için gereken uygun zemin
de hazırlanmış olur.

Günümüzde aile yapısını tehdit eden en önemli
tehlike sohbet ortamlarının kaybolmasıdır. Bugün
çağdaş zaman hırsızları olan televizyon gibi kitle
iletişim araçları ile sanal iletişim araçları olan inter-
net ve cep telefonu mesajları ayrık otları gibi insa-
nımızın zamanını çalmakta ve ruhlarını boğmak-
tadır. Teknolojiden gereğince ve kararınca istifa-
de etme konusundaki ölçüsüzlük aile sohbetleri-
ni engellemekte; sorunları çözmek yerine yeni so-
runlar üretmektedir.

Birey, yaşadığı hayattan lezzet almak istiyorsa,
atacağı ilk adım, kendisini iyi yetiştirmek ve sağ-
lam bir aile kurmaktır. Burada en önemli görev
aile büyüklerine düşmektedir. Çocukların doğru
yönlendirilmesi için, aile büyüklerinin örnek ol-
ması gerektiğinde rehberlik yapabilmeleri şarttır.
Unutulmamalıdır ki hiçbir gemi rotasız ve kap-
tansız yol alamaz. Her insanın en güvenilir sığına-
ğı da ailesidir. Ailede huzur, mutluluk ve başarı-
nın güvencesi ise, sohbete dayalı açık iletişimdir.

Doç. Dr. Ertuğrul Yaman - Gazi Üniv. Mesleki Eğitim Fak.247 246 245 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 214 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97